خدمات دندانپزشکی sos کمک رسان

خدمات دندانپزشکی sos کمک رسان

خدمات دندانپزشکی

خدمات دندانپزشکی sos

هزینه خدمات دندانپزشکی sos بین 15 تا 20 درصد از کل هزینه های خدمات درمانی-داروئی کشور را تشکیل داده و پس از هزینه های بستری دومین رتبه را در هزینه های درمانی- داروئی کشور دارد. فقدان خدمات های مناسب دندانپزشکی موجب آن گشته که نزدیک به 90 درصد از هزینه های دندانپزشکی sos بدون هرگونه پوشش خدمات ای از جیب مردم پرداخت شود. متوسط هزینه های دندانپزشکی بیش از 3 برابر متوسط هزینه های رادیولوژی و بیش از 5 برابر هزینه خدمات آزمایشگاهی است. بیش از 91 درصد از خدمت خدمات دندانپزشکی در مراکز خصوصی عرضه می گردند.

خدمات sos باتوجه به نیاز روزافزون مردم به این خدمات و با فراهم ساختن یک شبکه خدمات دندانپزشکی sos متشکل از دهها کلینیک تخصصی و با استفاده از پوشش های مناسب صادره از سوی خدمات گر طرح خدمات خدمات دندانپزشکی را در دسترس اعضاء خود قرار می دهد.
خدمات دندانپزشکی به مزایای عضویت کمک رسان اضافه شد.

بدنبال درخواست مکرر اعضاء برای اضافه نمودن طرح خدمات دندانپزشکی sos به مزایای عضویت در کمک رسان و پس از اجرای موفق طرح های حذف فرانشیز بستری، تخفیف عدم خسارت و پوشش ویزیت، دارو و آزمایش قبل و بعد از بستری و پس از کسب موافقت خدمات گر کمک رسان طرح خدمات دندانپزشکی sos کمک رسان از تاریخ 1403/1/1 در دسترسی متقاضیان قرار دارد.

مشخصات عمده طرح ها به شرح زیر است :

 
سقف تعهدات خدمات دندانپزشکی sos طرح طلایی خدمات دندانپزشکی sos طرح نقره ای خدمات دندانپزشکی sos
سقف تعهدات سالیانه (ریال) 100,000,000 50,000,000
حق عضویت سالیانه برای هر نفر (ریال) 39,700,000 22,800,000

به مبالغ فوق معادل ۹٪ بعنوان ، مالیات بر ارزش افزوده، اضافه می گردد.

میزان فرانشیز : ۳۰ درصد

دوره انتظار : ۳ ماه

تعرفه: تعرفه های پیوست و سالیانه با مراکز طرف قرارداد دندانپزشکی sos .
شرط عضویت در خدمات دندانپزشکی sos : درخواست همه اعضاء مندرج در فرم درخواست عضویت و یا تمدید.
مراکز طرف قرارداد خدمات دندانپزشکی sos در تهران: 56 مرکز و کلینیک.
امکان مراجعه به مراکز و مطب های غیرطرف قرارداد: آزاد است اما هزینه براساس تعرفه های قراردادی محاسبه می گردد.
مدارک مورد نیاز: تکمیل فرم درخواست عضویت، تصویر کارت ملی و صفحات اول و دوم شناسنامه، و 2 قطعه عکس.

مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد sos در تهران

منبع : شرکت کمک رسان ایران

بیمه تکمیلی sos

نمایندگی ناجی کد 477

خدمات درمان تکمیلی sos شرکت کمک رسان ایران

آدرس sos : تهران

نمایندگی ناجی کد 477