بیمه تکمیلی چیست؟

بیمه تکمیلی (Supplemental Insurance) نوعی تأمین مکمل و تبعی بیمه نامه اصلی است و بیشتر در بیمه های عمر متداول است به طور مثال بیمه گذار یا بیمه شده خود را در مثابل خطر فوت بیمه می کند و علاوه بر آن در مقابل ریسک ازکارافتادگی دایم به هر علت (حادثه یا بیماری) یا پرداخت دو یا چند برابر سرمایه فوت براثر حادثه نیز خود را بیمه می کند.

در اینجا بیمه نامه اصلی همان بیمه نامه عمر است و ریسک های اضافی یا تبعی آن شامل ازکارافتادگی دایم و فوت براثر حادثه با دو یا چند برابر سرمایه اصلی است که بیمه تکمیلی گفته میشود.

بیمه تکمیلی هم در بیمه های عمر انفرادی و هم در بیمه های عمر جمعی متداول است.

از کار افتادگی دائمی

از کار افتادگی دائمی (Disablement, Disability) عبارت است از فقدان عضو یا از کارافتادن یا ناقص شدن عضوی از اعضای بدن انسان به نحوی که انجام کار و حرفه معمولیب شخص مصدوم ناممکن یا مشکل و یا جریان زندگی عادی او دچار اشکال و عذاب گردد. (مانند تصادف با اتومبیل و از دست دادن دست یا پا یا چشم یا حدوادث کارگاه و قطع انگشتان یا نابینا شدن شخص) از کارافتادگی دایم به حالتی گفته می شود که بعد از سپری شدن مدت معینی دیگر امید و امکان بهبودی برای مصدوم از نظر پزشکی مقدور نباشد و این حالت بعد از انجام معالجه های ممکن و اظهارنظر پزشک متخصص مشخص می شود.

از کار افتادگی دائمی کلی

از کار افتادگی دائمی کلی (Total Disablement) حالتی است که در آن چند عضو بدن در اثر حادثه از کار بیفتد. مانند قطع یا فلج دو دست یا دو پا یا نابینا شدن از دو چشم یا اختلال کلی مشاعر.

از کار افتادگی دائمی جزئی

از کار افتادگی دائمی جزئی (Partial Disablement) حالتی است که قسمتی از یک یا چند عضو بدن انسان براثر حادثه ناقص شود یا از کار بیفتد. مانند قطع یا فلج یک دست یا یک پا یا نابینا شدن از یک چشم.

بیمه تکمیلی sos

بیمه تکمیلی sos شرکت کمک رسان ایران

021-22758481

09122071370

تهران