بیمه درمان تکمیلی چیست؟

بیمه درمان تکمیلی (Supplemental Insurance) نوعی تأمین مکمل و تبعی بیمه اصلی است و بیشتر در بيمه های عمر متداول است به طور مثال بيمه گذار یا بيمه شده خود را در مثابل خطر فوت بيمه می کند و علاوه بر آن در مقابل ریسک ازکارافتادگی دائم به هر علت (حادثه یا بیماری) یا پرداخت دو یا چند برابر سرمایه فوت براثر حادثه نیز خود را بيمه می کند.

در اینجا بیمه نامه اصلی همان بيمه نامه عمر است و ریسک های اضافی یا تبعی آن شامل ازکارافتادگی دایم و فوت براثر حادثه با دو یا چند برابر سرمایه اصلی است که بیمه تکمیلی گفته میشود.

بیمه تکمیلی هم در بيمه های عمر انفرادی و هم در بيمه های عمر جمعی متداول است.

از کار افتادگی دائمی

از کار افتادگی دائمی (Disablement, Disability) عبارت است از فقدان عضو یا از کارافتادن یا ناقص شدن عضوی از اعضای بدن انسان به نحوی که انجام کار و حرفه معمولیب شخص مصدوم ناممکن یا مشکل و یا جریان زندگی عادی او دچار اشکال و عذاب گردد. (مانند تصادف با اتومبیل و از دست دادن دست یا پا یا چشم یا حدوادث کارگاه و قطع انگشتان یا نابینا شدن شخص) از کارافتادگی دایم به حالتی گفته می شود که بعد از سپری شدن مدت معینی دیگر امید و امکان بهبودی برای مصدوم از نظر پزشکی مقدور نباشد و این حالت بعد از انجام معالجه های ممکن و اظهارنظر پزشک متخصص مشخص می شود.

از کار افتادگی دائمی کلی

از کار افتادگی دائمی کلی (Total Disablement) حالتی است که در آن چند عضو بدن در اثر حادثه از کار بیفتد. مانند قطع یا فلج دو دست یا دو پا یا نابینا شدن از دو چشم یا اختلال کلی مشاعر.

از کار افتادگی دائمی جزئی

از کار افتادگی دائمی جزئی (Partial Disablement) حالتی است که قسمتی از یک یا چند عضو بدن انسان براثر حادثه ناقص شود یا از کار بیفتد. مانند قطع یا فلج یک دست یا یک پا یا نابینا شدن از یک چشم.

 

What is supplementary insurance?


Supplemental insurance is a type of supplementary and subsidiary insurance of the main insurance policy and is more common in life insurance, for example, the insured or the insured insures himself at the risk of death, and in addition to the risk of permanent disability. Any cause (accident or illness) or payment of two or more times the death capital due to the accident also insures itself.

Here, the main insurance policy is the same as the life insurance policy, and its additional or consequential risks include permanent disability and death due to an accident with two or more times the main capital, which is called supplementary insurance.

Supplementary insurance is common in both individual and collective life insurance.
Permanent disability

Permanent disability (Disability) is the loss of a limb or the failure or mutilation of a limb of the human body in such a way that the normal work and profession of the injured person is impossible or difficult or his normal life is tormented. (Such as a car accident and loss of hands or feet or eyes or workshop accidents and amputation of fingers or blindness) Permanent disability is a condition in which after a certain period of time there is hope and possibility of recovery for the injured medically. It is not possible and this condition is determined after possible treatments and the opinion of a specialist doctor.
General permanent disability

Total Disablement is a condition in which several parts of the body fail as a result of an accident. Such as amputation or paralysis of two arms or legs or blindness of both eyes or general disorder of the temples.
Minor permanent disability

Partial Disablement is a condition in which a part of one or more parts of the human body is damaged or disabled as a result of an accident. Such as amputation or paralysis of one arm or one leg or blindness of one eye.

منبع : شرکت کمک رسان ایران

بیمه تکمیلی sos

نمایندگی ناجی کد 477

بیمه تکمیلی sos شرکت کمک رسان ایران

021-22229864sos

021-22611723sos

021-22758481sos

09353603834sos

آدرس sos : تهران

نمایندگی ناجی کد 477